Maatschappelijke banen

De Buurtconciërge, "Oog voor de buurt"

In 2020 zijn er 10 maatschappelijke banen geïntroduceerd. Wat we willen bereiken is een verbetering van de leefomstandigheden voor de burgers in meerdere wijken. Uitkeringsgerechtigden - bij voorkeur afkomstig uit en woonachtig in de wijk zelf – hebben we voor een afgebakende periode een baan aangeboden. Zij zijn het afgelopen jaar ingezet binnen de wijk op thema’s als maatschappelijke ondersteuning, fysiek onderhoud, wijkontwikkeling en het stimuleren van een gemeenschappelijk gedragen wijkidentiteit. In 2021 wordt het project voorgezet. Wij zetten komend jaar de eerste stappen naar een project dat naast sociale partners ook door marktpartijen wordt gedragen.

Nederland verkeerde in 2020 in een grote gezondheidscrisis. Geen ideaal moment om het project maatschappelijke banen te starten en onze buurtconciërges in de wijken te introduceren. Ondanks, of juist dankzij, alle beperkingen hebben wij dit jaar bemoedigende resultaten weten te boeken.

Onze bedrijfsvideo over het werk van de buurtconciërges

De Jol

In de Jol is de Buurtkamer (Boshartkamer) en een tweedehands kledingwinkel geopend door het Leger des Heils. Een prachtige plek in het hart van de wijk waar bewoners en professionals elkaar ontmoeten. De Buurtconciërge gebruikt de Buurtkamer als uitvalsbasis. Er worden activiteiten georganiseerd en lunches verzorgt voor de buurtbewoners. De Buurtconciërges ontmoeten daar de bewoners en zij ondersteunen de activiteiten die vanuit de buurtkamer worden georganiseerd.Door het groot onderhoud van de gemeente en Centrada is de wijk sterk verbeterd. Samen met de gebiedsbeheerder van Centrada zijn gesprekken met bewoners gevoerd. Doel van deze gesprekken is kennismaken en medewerking krijgen om samen de wijk netjes te houden. Onder aansturing van de buurtconciërge zijn alle haagjes in de voortuinen gesnoeid. De medewerkers van de Kluswinkel hebben het werk uitgevoerd.

Atolwijk

In de Atolwijk wordt intensief samengewerkt met de gemeente, Welzijn Lelystad, Centrada en een lokale ondernemer Burg en de Heer, om de leefbaarheid te verbeteren. De gemeente voert het groot onderhoud uit. Het straatwerk en de groenvoorziening zijn in 2020 grotendeels vernieuwd.


Samen met de hiervoor genoemde partijen richten wij ons op het verbeteren van de woningen, de tuinen en de achterpaden. De Buurtconciërge doet dagelijks zijn ronde door de wijk en heeft veel contact met de bewoners. Door de conciërge is de overlast van muizen aangepakt door het te agenderen bij de gemeente en bewoners adviezen te geven over de bestrijding. Een ander aandachtspunt in de buurt is het voeren van vogels door de bewoners. Niet alleen trekken etensresten ongedierte aan ook zorgt de ontlasting van de vogels voor veel overlast bij bewoners. De bewoners zijn hierop aangesproken en op verschillende plekken in de buurt zijn pamfletten opgehangen om bewoners te vragen vogels niet te voeren. De overlast is hierdoor afgenomen.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zuiderzeewijk

In de Zuiderzeewijk zijn verschillende problemen tussen buurtbewoners onderling opgelost. Situaties die om aandacht vragen worden in de in de gaten gehouden. Alle knelpunten in de buurt zijn in kaart gebracht. In september is onder aansturing van de buurtconciërges gestart met het aanpakken van de achterpaden. De buurtconciërges hebben de plekken die de meeste aandacht vragen in kaart gebracht en een planning voor de aanpak gemaakt. Van elke plek zijn foto’s gemaakt die worden gebuikt tijdens gesprekken met bewoners over het onderhoud van de achterpaden. Omdat het zowel huurders als particuliere eigenaren betreft wordt het aanspreken van bewoners samen met Centrada opgepakt.

Boswijk

De buurtconciërges in de Boswijk hebben veel voorbereidende werkzaamheden gedaan en plannen gemaakt voor 2021. Naast de dagelijkse wijkronde wordt afgegaan op meldingen van bewoners over omgevallen erfafscheidingen en dumpingen van afval. Deze meldingen komen van wijkbewoners, eigen constatering en van het belangencomité Kamp. Er wordt contact gezocht met de bewoners en wordt hulp aangeboden. Er is een enquête uitgewerkt zodat op een gestructureerde manier met bewoners in gesprek kan worden gegaan over de buurt waar zij wonen en welke behoefte er is.

Carousel imageCarousel image

Waterwijk

In de Waterwijk is door twee medewerkers en met ondersteuning van een groeiend aantal wijkbewoners meer dan 1200 kg aan zwerfvuil opgehaald. 1200 bezoekers hebben de weg naar de Weggeefwinkel weten te vinden. De Kluswinkel heeft voor de buurtconciërge een ruilkast gemaakt van Trespa. Bewoners kunnen daar spullen in zetten die zij niet meer gebruiken maar voor anderen nog wel een tweede leven kunnen krijgen.

Er is kennisgemaakt met de basisschooldirecteuren. Zij melden veel overlast van hangjongeren. De buurtconciërge heeft het voortouw genomen en de jongerenwerker en de school bij elkaar gebracht.

Enkele leerlingen en volwassen helpen op gezette tijden mee met het ophalen van zwerfafval in de wijk. Ook wordt het IDO ondersteund tijdens de koffieochtenden. Door hier te ondersteunen ontstaan veel contacten met wijkbewoners.

Drie oudere wijkbewoners worden ondersteund met het doen van de wekelijkse boodschappen.


Vooruitblik 2021

Om de werkzaamheden van de Buurtconciërges beter te kunnen structureren wordt een jaarplan gemaakt met een activiteitenkalender. Het jaarplan wordt in nauw overleg met Centrada, de gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad gemaakt. Het doel is dat wij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven om deze te versterken.

2021 staat voor en groot gedeelte in het teken van uitgebreide kennismakingen met de buurtbewoners, ondernemers en de professionals. Wij verwachten dat wij, in tegenstelling tot 2020, meer mogelijkheden krijgen om bijeenkomsten in de wijk te organiseren.

2021 wordt een belangrijk jaar. De wijken in Lelystad Oost en de Jol vragen de komende jaren nog veel aandacht. Dit jaar willen wij de toegevoegde waarde van de buurtconciërge nog beter zichtbaar maken. Naast steun van de Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad en Woningcorporatie Centrada wordt gezocht naar bedrijven die de komende jaren het project willen steunen. Hiervoor worden diensten ontwikkeld die aansluiten bij de behoefte van bedrijven die in deze wijken actief zijn. Gesprekken daarover worden in het voorjaar en de zomer gevoerd.

COLOFON

Dit jaarverslag is een uitgave van Werkbedrijf Lelystad

Vaartweg 67

8243 PD LELYSTAD

(0320) - 29 54 00


www.werkbedrijflelystad.nl

info@werkbedrijflelystad.nl


De projecten Kluswinkel en Maatschappelijke banen worden mede mogelijk gemaakt door onze partners: